A.F.O. Kancelaria Doradztwa

Podatkowego

Systemy Rachunkowości

Adres

Kazimierza Wielkiego 27
50-077 Wrocław
Polska

Kontakt

tel. +48 71 344-66-55
tel. +48 601-875-865
fax +48 71 344-66-66
afo@afo.pl
rzetelna firma

Usługi księgowe, rachunkowe i podatkowe - A.F.O Wrocław

Jeżeli poszukują Państwo zespołu wykwalifikowanych ekspertów, którzy są w stanie doradzić oraz podjąć się przygotowania nawet najtrudniejszy strategii optymalizacyjnych w zakresie podatków, to serdecznie zachęcamy do współpracy z Kancelarią Doradztwa Podatkowego A.F.O. z biurem we Wrocławiu. Troszcząc się o zadowolenie ze strony Klientów, działamy w pełni profesjonalnie. Usługi, które dla Państwa realizujemy obejmują:

 • profesjonalne i wnikliwe audyty,
 • szeroko rozumiane usługi rachunkowe (w tym także usługi księgowe),
 • kompleksowe doradztwo podatkowe,
 • terminowe rozliczenia pracownicze.

Doradca podatkowy w ramach stałej współpracy jest w stanie podjąć się sprawdzenia, sporządzenia oraz kompleksowego prowadzenia dokumentacji Państwa działalności gospodarczej. Jego zadaniem może być również bieżące monitorowanie zmian branżowych, decydujących również o możliwości wdrożenia nowych optymalizacji podatkowych. Naszym ekspertom mogą Państwo także powierzyć przeprowadzenie wieloetapowej analizy finansowej, która pozwoli ocenić m.in. zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Jeżeli istnieje taka konieczność – doradca podatkowy może również przygotować w Państwa imieniu wniosek kredytowy, a nawet podjąć się reprezentowania Państwa stanowiska w urzędach, jak i w trakcie prowadzonej kontroli (np. przez takie organy jak ZUS czy PIP).

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam również na świadczenie kompleksowych usług księgowych oraz usług rachunkowych we Wrocławiu. Do każdego zlecenia podchodzimy w pełni profesjonalnie oraz realizujemy je w sposób indywidualny – zgodny z Państwa oczekiwaniami. W ten sposób możemy uczestniczyć w rozwijaniu Państwa działalności oraz codziennym budowaniu piramidy sukcesu. Nasze fachowe doradztwo podatkowe pozwala rozwiązać wiele problemów o naturze ekonomicznej. Chcemy jednak, by współpraca z nami wyróżniała się także niezawodnością i elastycznością, dlatego na uwadze mamy m.in. zachowanie atrakcyjnych warunków współpracy.

Pragnąc zapewnić naszym Klientom komplementarną i wieloaspektową obsługę, bardzo często podejmujemy się współpracy z zaufanymi specjalistami z różnych branż. Są wśród nich notariusze, tłucze przysięgli, rzeczoznawcy majątkowi oraz adwokaci.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Aktualności
2016-01-07   Polskie Radio Wrocław
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji na antenie Polskiego Radia Wrocław 11 stycznia 2016r. o godzinie 20:05. Jednym z gości Pani redaktor Jolanty Piątek będzie Pan Waldemar Szewc. Temat spotkania: "Podatek od powierzchni handlowej".
Polskie Radio Wrocław dostępne jest na częstotliwości 102,3 FM oraz w Internecie na stronie:

http://www.prw.pl/rds/play/posluchaj-radia 


2015-12-18   Polskie Radio Wrocław
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji na antenie Polskiego Radia Wrocław 21 grudnia 2015r o godzinie 19:05. Jednym z gości Pani redaktor Jolanty Piątek będzie pan Waldemar Szewc. Temat spotkania "Nowe opodatkowanie banków i sklepów detalicznych od 2016 roku".

Polskie Radio Wrocław dostępne jest na częstotliwości 102,3 FM oraz w Internecie na stronie:

Lista ryzyk
2016-03-29   lista ryzyk
Ważne terminy w marcu:
31 MARCA (czwartek):
 • CIT-8 – termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (dotyczy podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
 • IFT-2/ IFT-2R – termin złożenia informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Informację IFT-2/IFT-2R mają obowiązek sporządzać płatnicy w przypadku wypłat należności na rzecz podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy to między innymi przychodów z wypłat należności licencyjnych, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach.
 • ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami za rok 2015: Obowiązek przekazania fiskusowi informacji ORD-U powstaje, jeżeli:
 1. Jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
 2. inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
 3. nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Obowiązek informacyjny powstaje, jeżeli podmiot zobowiązany do przekazania informacji wiedział albo mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o istnieniu wspomnianych powiązań lub o posiadaniu przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału czy przedstawicielstwa w Polsce.
ORD-U należy składać w przypadku, gdy suma należności lub zobowiązań
przekroczy określony pułap:

• w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi - w informacji ORD-U
uwzględnia się umowy zawarte w roku podatkowym z tym samym
nierezydentem, gdy wynikająca z nich suma należności albo zobowiązań
przekroczyła równowartość 300.000 euro
• w przypadku transakcji z nierezydentem posiadającym w Polsce
przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo - zgłasza się umowy,
w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła
równowartość 5.000 euro.
Wartości tych limitów przelicza się na złotówki po średnim kursie ogłoszonym
przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym została
zawarta umowa.
ORD-U składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby
lub zamieszkania sporządzającego informację.

 • Opłata środowiskowa za 2015 rok 
Do końca marca br. podmioty zobowiązane do rozliczeń z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska muszą wnieść należną opłatę oraz przedłożyć do urzędu
marszałkowskiego stosowne wykazy.
Przypomnijmy, iż opłaty ponosi się za:
• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
• przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
• pobór wód z ujęć własnych (wody podziemne, powierzchniowe),
• wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody  wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
• składowanie odpadów.
Opłatę wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu
na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wpłaca się na rachunek urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu
korzystającego ze środowiska.
Publikacje, szkolenia i konferencje
2015-10-19   III Konferencja naukowa Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości 2015 19-20 październik 2015 r.

Jak co roku, w październiku w malowniczej scenerii Jury Częstochowskiej odbędzie się Konferencja naukowa „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości 2015”.  

2015-09-21   Polskie Radio Wrocław
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji na antenie Polskiego Radia Wrocław 21 września 2015r o godzinie 19:05. Jednym z gości Pani redaktor Jolanty Piątek będzie pan Waldemar Szewc.

Wspieramy rozwój naszych klientów poprzez:

 • minimalizację ryzyka podatkowego,
 • oszczędzanie ich czasu poprzez załatwianie spraw urzędowych w zakresie właściwości umów i czynności doradztwa podatkowego,
 • prowadzenie rachunkowości i ewidencji zapewniające dostęp do informacji niezbędnych do usprawnienia zarządzania i realizacji zamierzeń rozwojowych,
 • zapewnienie szybkiej informacji o pojawiającym się ryzyku i zmianach w prawie podatkowym,
 • ciągłe dążenie do rozwoju własnej wiedzy w sposób zapewniający im jak najwyższą użyteczność,
 • skuteczne prowadzenie postępowań i spraw ważnych dla prawa podatkowego.